51%  Architecture

NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu

2022/Karatsu,Saga

Program : Renovation

Total floor area : 688.92㎡

NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu
NISHI-KYUSHU MAZDA karatsu

Program : Renovation

Total floor area : 688.92㎡